PRIVACYVERKLARING - GDPR

1. Onderneming:

BV ELKE VOLCKAERT, met als ondernemingsnummer 0839.526.981 (BTW nr. BE 0839.526.981), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Verantwoordelijke voor de Gegevensbescherming:

Elke VOLCKAERT

Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge

T. 0487 64 54 06 - volckaert@ebemiddeling.be

3. De beveiliging van de persoonsgegevens:
BV ELKE VOLCKAERT neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt alle redelijke passende maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt:
BV ELKE VOLCKAERT krijgt kennis van uw persoonsgegevens, hetzij omdat u deze zelf aan BV ELKE VOLCKAERT heeft verstrekt, dan wel doordat zij worden opgezocht of BV ELKE VOLCKAERT ter kennis komen naar aanleiding en omwille van de behandeling van het dossier.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die BV ELKE VOLCKAERT standaard verwerkt:

 • - Naam: voor- en achternaam / vennootschaps- of firmanaam;
 • - Contactpersoon voor uw dossier;
 • - Geslacht;
 • - Geboortedatum en -plaats;
 • - Beroep;
 • - Adresgegevens;
 • - Telefoon-, Fax- en of GSM nummer;
 • - E-mailadres;- KBO / BTW nummer / rijksregisternummer;
 • - Bankrekeningnummer.

Uw identificatiegegevens worden verwerkt om tegemoet te komen aan onze wettelijke verplichting, om u te kunnen identificeren bij het opstellen van akten en om u behoorlijk te kunnen bereiken als cliënt. Uw BTW-, bank- en betalingsgegevens, worden verwerkt voor facturatiedoeleinden en om te voldoen aan de boekhoudwetgeving.

5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

BV ELKE VOLCKAERT verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u in het kader van de diensten:

 • - Strafrechtelijk verleden, (strafrechtelijke) feiten of veroordelingen;
 • - Gegevens van personen jonger dan 16 jaar; 
 • - Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.


6. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
BV ELKE VOLCKAERT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • - om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op BV ELKE VOLCKAERT en op haar dienstverleners rust; 
 • - ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • - voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan dienstverleners van BVBA ELKE VOLCKAERT is opgedragen;
 • -  de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden; 
 • - het afhandelen van (gebeurlijke) betalingen aan of door u; 
 • - verzenden van onze nieuwsberichten, -brieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen; 
 • - u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • - u te informeren over wijzigingen van onze diensten; 
 • - om u de diensten te leveren; 
 • - als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte, de aangifte inzake de antiwitwaswetgeving, enz. ...


7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
BV ELKE VOLCKAERT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De standaard persoonsgegevens die u ons vertrekt, bewaren wij in ons cliëntenbeheersysteem om aan onze wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen te kunnen voldoen. Ze vereenvoudigen de aanmaak van nieuwe dossiers en stellen ons in staat om eventuele belangenconflicten vast te stellen.
De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken, maken deel uit van het dossier en worden in principe slechts bijgehouden voor de duur van de afhandeling van het dossier en gedurende de tijd dat het dossier bij ons gearchiveerd wordt in het licht van onze bewaringsplicht als advocaat.
De bewaartermijnen beginnen in ieder geval slechts te lopen niet eerder dan dat u de schriftelijke en uitdrukkelijke bevestiging van BV ELKE VOLCKAERT hebt ontvangen dat de diensten als beëindigd worden beschouwd.

8. Delen van persoonsgegevens met derden:
BV ELKE VOLCKAERT behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. 
De gegevens die wij van en over u bekomen worden enkel aan derden meegedeeld met uw toestemming, indien en voor zover dit noodzakelijk is bij de behartiging van het dossier of omdat wij daartoe gehouden zijn uit hoofde van een wettelijke verplichting.
Op bepaalde derden waarmee wij contacten onderhouden in de uitoefening van ons beroep, zoals notarissen, gerechtsdeurwaarders en boekhouders, rust een discretieplicht.
Met eventuele bedrijven die toegang krijgen tot bepaalde van uw gegevens, zoals onze ICT-leverancier, sluit BV ELKE VOLCKAERT een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het e-mailadres: volckaert@ebemiddeling.be 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BV ELKE VOLCKAERT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde onderneming, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres volckaert@ebemiddeling.be .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
BV ELKE VOLCKAERT houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.
BV ELKE VOLCKAERT zal gebeurlijk niet verplicht zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

10. Klacht indienen:
U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:
Belgische toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer):
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T.: +32 (0)2 274 48 00 
F.: +32 (0)2 274 48 35
Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal: https://www.privacycommission.be/nl/klacht-en-beroep.